Stornopodmienky

Jul 09, 2012
Katarína Kopoldová wrote
0votes
Published
Reply
1 Answer
Jul 09, 2012
Katarína Kopoldová agent wrote
4.1
Pri zrušení účasti na zájazde alebo pobyte prihlásených účastníkov (príp. zrušení iných objednaných služieb) platí objednávateľ nasledovný stornovací poplatok:
* 10 % z ceny všetkých objednaných služieb, ak príde k zrušeniu účasti do 45 kalendárnych dní pred nástupom na zájazd alebo pobyt,
* detto 50 % z ceny, ak príde k zrušeniu v dobe počas 45. až 36. kalendárneho dňa pred nástupom na zájazd alebo pobyt,
* detto 80 % z ceny, ak príde k zrušeniu v dobe počas 35. až 20. kalendárneho dňa pred nástupom na zájazd alebo pobyt,
* detto 90 % z ceny, ak príde k zrušeniu v dobe počas 19. až 14. kalendárneho dňa pred nástupom na zájazd alebo pobyt,
* detto 100 % z ceny, ak príde k zrušeniu v dobe počas posledných 13 kalendárnych dní pred dňom nástupu na zájazd alebo pobyt (alebo účastník na zájazd či pobyt nenastúpi).
4.2
V prípade, že objednávateľ v CK HITKA objednáva zájazd resp. produkt inej cestovnej kancelárie alebo kapacity na vyžiadanie, tak akceptuje pre takýto individuálny prípad súčasne aj nové prísnejšie stornopodmienky. Týka sa to situácií, keď by výška stornopoplatkov CK HITKA bola nižšia ako výška stornopoplatkov individuálneho prípadu.
4.3 Pri požiadavke na zmenu termínu alebo služby v už objednanom zájazde alebo pobyte zo strany objednávateľa tomuto budú účtované storno poplatky podľa ods. 4.1. Takáto zmena je spravidla hodnotená ako zrušenie pôvodnej objednávky.
4.4 Pri čiastočnom storne účastníka (-ov) z dvojice alebo skupinky ubytovaných v jednom byte (izbe) vyplynie z takejto situácie pre objednávateľa zájazdu povinnosť uzatvoriť novú zmluvu o obstaraní zájazdu, v ktorej bude zaznamenaný nový typ bytu (izby) a tiež tejto novej situácii v súlade s ponukou CK HITKA prispôsobená nová cena zájazdu. Konkrétny byt (izba) už bude totiž obsadený menším počtom osôb. V prípade, že účastník autobusového zájazdu nenastúpi k vlastnému zájazdu bez predchádzajúceho avíza o stornovaní svojej účasti na zájazde, bude jeho neúčasť pri odchode autokaru považovaná za stornovanie jeho zájazdu. Jeho neúčasť na zájazde ale nemá vplyv na typ bytu, v ktorom mal byť ubytovaný. Pre ďalších účastníkov, ubytovaných v tomto byte, sa už teda nič nemení.
4.5
V prípade, že objednávateľ zabezpečí miesto seba včas náhradníka, miesto stornopoplatku 10 - 100 % zaplatí manipulačný poplatok 10,00 EUR za 1 osobu. V prípade výmeny osoby posledných 14 pracovných dní pred dňom začatia zájazdu je tento manipulačný poplatok zvýšený na sumu 15,00 EUR,- Sk /1 osoba. V prípade zmeny účastníka viac ako 30 dní pred termínom zájazdu sa manipulačný poplatok nevyžaduje. Nový objednávateľ (účastník) v takom prípade vždy súhlasí bez výhrad so zmluvou, uzatvorenou pôvodným objednávateľom. Úhrada uvedených manipulačných poplatkov môže byť vyrovnaná aj znížením výšky po zájazde vracanej kaucie.